رهبر انقلاب,خط حزب الله,نشریه خط حزب الله,کرونا,

رهبر انقلاب,خط حزب الله,نشریه خط حزب الله,کرونا,

SafiNews Agency

شنبه 30 فروردين 1399 - 11:13 بازدید : 172 توسط:

یازده اقدام مهم رهبر انقلاب برای مقابله با کرونا

یازده اقدام مهم رهبر انقلاب برای مقابله با کرونا

صافی نیوز / نشریه خط حزب‌الله در شماره دویست و سی و دو خود به مرور اقدامات رهبر انقلاب برای مقابله با ویروس کرونا پرداخته است.

به گزارش صافی، از ابتدای درگیر شدن کشور در ماجرای بیماری کرونا و فراگیری آن، رهبر انقلاب، برای مقابله با این بیماری اقدامات و تصمیمات متعددی را اتخاذ نموده اند. نشریه ی خط حزب‌الله بخشی از اقدامات منتشرشده در این زمینه توســط رهبر انقلاب را در قالب اطلاع نگاشت زیر مرور کرده است.

۱. انتشار پیام تصویری و روحیه دادن به جامعه پزشکی
رهبر انقلاب در همان روزهـای ابتدایی شـیوع بیماری کرونا جلسـه ای بـا حضـور رئیـس فرهنگسـتان علـوم پزشـکی ترتیـب دادنـد و ضمن تشـکر و قدردانی از زحمات جامعـه پزشـکی در این پیـام تصویری - کـه در محـل اتـاق کارشـان ضبـط شـده بـود - فرمودند: « مـن برنامـه امـروز را فقـط ترتیـب دادم بـرای همین کـه ایـن تشـکر را بکنـم... کارتان بسـیار بـا ارزش اسـت. هـم ارزش جامعـه پزشـکی و پرسـتاری را در جامعه بـالا می برد کـه برده، هـم مهمتـر از این، ثـواب الهی اسـت کـه خـدای متعـال قطعا به شـما اجـر خواهد داد.» ۹۸/۱۲/۹

۲. دستور به همه دستگاه های مرتبط با دفتر رهبری
اقــدام دیگــر رهبــر انقــلاب در همــان روزهــای ابتدایــی دســتور بــه همـه نهادهـای زیرمجموعـه رهبـری بـرای همـکاری و کمـک بـه وزارت بهداشــت و مســئولین مرتبــط، بــرای حــل ســریعتر موضــوع و خدمـت بهتـر بـه مـردم بـود: « از همـه دسـتگاه هایی کـه مرتبـط بـا دفتـر مـا هسـتند خواسـته ایم کـه آنهـا هـم در ایـن زمینـه همـه ی امکاناتشـان را در اختیـار مــردم قــرار بدهنــد.» ۱۳/۱۲/۹۸

پیــرو ایــن دســتور، نهادهایــی همچــون ســتاد اجرایـی فرمـان امـام، بنیـاد مسـتضعفان، کمیتـه امـداد امـام خمینـی و آسـتان قـدس رضـوی مأمـور شـدند تـا امکانـات خـود را بـرای حـل این مشـکل بـه میدان بیاورنـد. از جملـه ایـن اقدامـات می تـوان بـه راه انـدازی بزرگتریـن کارخانـه ی تولیـد ماسـک جنـوب غـرب آسـیا توسـط سـتاد اجرایـی فرمـان امـام بـا تولیـد روزانـه چهـار میلیـون ماسـک اشـاره کـرد. بنیـاد مسـتضعفان نیـز بـرای جبـران خســارات مالــی ناشــی از کرونــا اقــدام کــرد و بــه ۳۸ هــزار خانــواده ی نیازمنــد از قبیــل خانواده هــای کولبــران کمــک مالــی کــرد. کمیتــه امــداد امــام خمینـی(ره) نیـز ۲۵ هـزار بسـته ی بهداشـتی بیـن نیازمنـدان و پرداخـت حقـوق فوق العــاده بــه بیمــاران صعب‌العلاج نیازمنــد را آغــاز کــرد. آســتان قــدس رضـوی نیـز در همـان روزهـای اول یـک میلیـون ماسـک، ۵۰۰ هـزار لیتـر الـکل طبــی و ۶ هــزار کیــت تشــخیص بیمــاری را تهیــه و بــه بیمارســتان ها و مراکــز درمانـی رسـاند. آسـتان قـدس در مرحلـه ی بعـد ۱/۵ میلیـارد تومـان بـرای کمـک به رفع نیازهای ضروری در این زمینه اختصاص داد.

۳. استفاده از فرصت برنامه روز درختکاری برای صحبت با مردم
یکی از تصمیمات رهبر انقلاب در دوره ی فراگیری بیمــاری کرونا حــذف نکــردن برنامــه روز درختکاری به منظور بزرگ نشان ندادن بیش از حد ماجرا بود؛ ایشــان در عیــن حال نکات بهداشتی لازم در این برنامه را نیز به طور کامل رعایت کردند؛ مثلا از دستکش استفاده کردند و فاصله با اطرافیــان حاضر در برنامه رعایت شده بود. در بیانات ایشــان در این روز، موارد مهم دیگری هم وجود داشت از جمله: توصیه به همــه ی مــردم بــرای تخطی نکــردن از توصیه های مســئولین، توجه به خدا و عامل معنویت به عنوان حالال مشــکالات، توصیه ی معنــوی خواندن دعــای هفتــم صحیفه سجادیه و تقدیر از اقدامات خودجوش مردمی.

۴. موافقت با شهید محسوب شدن مدافعان سلامت
کمتر از بیست روز از شــروع فراگیــری بیمــاری کرونــا در کشور نگذشته بود که رهبر انقلاب در پاســخ به نامه آقــای دکتر نمکی وزیر محترم بهداشــت با ِ شــهید خدمت محسوب شدن اعضای جامعه پزشکی که در راه مبارزه با این بیماری جانشان را فدا کرده بودند، موافقت نمودند. وزیر بهداشت در نامه ای به رهبر انقلاب برای موافقت با این پیشنهاد تشکر و قدردانی نمــود و آن را افتخاری برای جامعه بهداشــت و درمان کشور دانست.

۵. تشکیل قرارگاه بهداشتی درمانی امام رضا(ع)
یکـی از اقدامـات دیگـر رهبـر انقلاب در ایـن زمینـه دسـتوری بود که بـه سـتاد کل نیروهای مسـلح در ۲۲ اسـفندماه برای تشـکیل یک قـرارگاه مرکـزی به منظـور هدایـت و هم افزایی همـه امکانـات نیروهـای مسـلح بـرای مقابلـه با ایـن بیمـاری فراگیـر صادر کردنـد. آماده سـازی نقاهتگاه و بیمارسـتان صحرایی ارتـش در محل نمایشـگاه بین المللـی تهـران ظـرف ۴۸ سـاعت، سـازماندهی ۵ هـزار پزشـکیار و بهیـار در نیـروی زمینـی سـپاه پاسـداران، تقویـت بیمارسـتان های سـیار در شـهرهای مختلـف کشـور توسـط ارتـش و سـپاه و برنامه ریزی بـرای احـداث تعداد بیشـتر بیمارسـتان صحرایـی، و اجـرای برنامه هـای پاکسـازی و ضدعفونـی اماکـن مختلف شـهرها تنها بخشـی از اقدامـات انجام شـده در نیروهای مسـلح کشـور در قالب همین سـتاد بوده اسـت کـه تحسـین بسـیاری از ناظـران بین المللی را نیز برانگیخت.

۶. حمایت از تصمیمات و برنامه های ستاد ملی مقابله با کرونا
یکی از نکاتی که رهبر انقلاب از همان روزهای آغازین فراگیری این بیماری بر آن تاکید کردند، حمایت اجرای مصوبات و رعایت مقرراتی بود که مسئولین ستاد ملی مبارزه با کرونا در این زمینه تعیین کرده اند. ایشان در روز ۱۳ اسفند در برنامه درختکاری فرمودند:« توصیه ی اول این است که ما کاملا رعایت مقرراتی را که مسئولین برای ما مشــخص می کنند، برای خودمان فریضه بدانیم و لازم بدانیم و عمل کنیم.» همچنین در سخنرانی نوروزی در سوم فروردین بار دیگر بر این مهم تأکید کردند:« مســئولین محترم ذیربط در این کار دستوراتی داده اند، و انشــاءالله این دستورات را بایستی عمل کرد؛ همه باید عمل کنند این دستورات را.» ۹۹/۱/۳

۷. موافقت با مرخصی و عفو زندانیان
چند روزی بیشتر به عید نوروز باقی نمانده بود که رهبر انقلاب با پیشنهاد رئیس قوه ی قضائیه، مبنی بر عفو گروه های متعددی از زندانیان کشور حتی برخی از زندانیان جرائم امنیتی موافقت نمودند. نتیجه ی این فقره از عفو رهبری آزادی بیش از ده هزار نفر از زندانیان کشــور بود. این اقدام موجب خوشحال و شادمانی بسیاری از خانواده های این زندانیان که نگران شیوع احتمالی این بیماری در زندان بودند شد.

۸. اقدامات حرم های مطهر به منظور حفظ سلامت مردم
حفـظ و سلامت جـان مردم آنقـدر بـرای رهبـر انقلاب و نظـام جمهـوری اسلامی واجد اهمیـت بود کـه حتی رهبـر انقلاب در سـخنرانی نـوروزی خـود دربـاره ی مصلحـت تعطیلـی اماکـن متبرکـه و جلسـات مذهبـی نیـز مـواردی را مطرح فرمودنـد:« در طول تاریخ ما به این شـکل بی سـابقه اسـت کـه همه جـا حتی مثلا حرمـه های مطهـر و نمازهـای جمعـه و جماعـت تعطیـل بشـود؛ ایـن بی سـابقه اسـت، ولی خب چاره ای نبوده اسـت؛ این جـور مصلحـت دانسـته اند و ایـن جوری عمـل کرده انـد؛ این هـا را رعایـت بکنند تا ان شـاءالله خـدای متعـال هـر چـه زودتر از سر ملت ایـران و همـه ی سـر ملت های مسـلمان و همه ی بشـریت کم و کوتاه کند.» ۹۹/۱/۳

۹. تقدیر از طرح جامع غربال گری
در نهمین روز از فروردین سال ۹۹ رهبــر انقــلاب در پــی ملاحظــه گــزارش وزیــر بهداشت از اقدامات انجام شده توسط دستگاه بهداشت و درمان کشور برای مقابله با کرونا چنین نوشتند:«تدابیر صورت گرفته خوب و ان شاءالله مؤثر اســت. طرح غربال گری کار بزرگی است. بهره گیری از کمک نیروهای بسیج و داوطلبان مردمی کمک بزرگی به رهایی کشور از این عارضه ی همه گیر خواهد کرد ان شاءالله.»

۱۰. موافقت با برداشت یک میلیارد یورو از صندوق توسعه ملی
رهبر انقلاب به منظور مقابله و مدیریت عوارض ناشی از شیوع ویروس کرونا در کشور، و نهضت خدمت رسانی بیشتر به مردم، با برداشت یک میلیارد یورو از صندوق توسعه ی ملی موافقت کردند. در ابلاغیه ی ریاست محترم جمهور به دســتگاه های ذیربط مقرر شــد که نیازهای وزارت بهداشــت، درمان و آموزش پزشــکی از ایــن منبع تامین و حتی الامکان از تولیدات داخلی و با استفاده از شرکت های دانش بنیان اقدام شود.

۱۱. تقدیر از نیروهای داوطلب جهادی و مردمی
رهبر انقلاب در بیانات تلویزیونی به مناسبت عید نیمه شعبان در کنار تقدیر از زحمات و فداکاری های جامعه بهداشت و درمان کشور از تلاش و مجاهدت نیروهای داوطلب مردمی تقدیر کرده و از برخی از گروه ها نیز اسم بردند: از طرح «هر محله یک قربانی» در سبزوار گرفته، تا بانوان یزدی که خانه های خودشان را به کارگاه ماسک دوزی تبدیل کردند، تا طلاب خوزستانی که داخل خانه های مردم را هم ضدعفونی کردند تا صاحبان املاک شیرازی که اجاره ها را بخشیدند، تا رئیس حوزه علمیه تبریز که خودش وارد میدان شده و تا نامزد رأی نیاورده در انتخابات مجلس که ستاد انتخاباتی اش را مرکزی برای فعالیت های مردمی قرار داده و...

انتهای پیام/


منبع: khamenei.ir

 

تبلیغات