بروز شده در ٢٨ دی ١٣٩٩ ساعت ٠١:٥٧

آخرین آمار مبتلایان به کرونا (covid-19)

بیماری کروناویروس(COVID-19) یک بیماری عفونی است که توسط یک ویروس جدید ایجاد می‌شود. این بیماری با علائمی همچون سرفه، تب و در موارد شدیدتر مشکل تنفسی باعث بیماری تنفسی(مانند آنفولانزا) می‌شود. می‌توانید با شستن مکرر دست‌ها، جلوگیری از لمس صورت و جلوگیری از تماس نزدیک(۱ متر) با افرادی که حال مناسبی ندارند، از خود محافظت کنید.

آمار جهانی ویروس کرونا
فوت شده ها
٢,٠٢٨,٤٠٧
بهبود یافتگان
٦٧,٦٧٢,٥٧٣
مبتلایان
٩٤,٨٣٦,٩٧٧
فوت شده ها
بهبود یافته ها
مبتلایان
١-آمریکا
٤٠٤,٧٠٨
١٤,٣١٨,١٧٩
٢٤,٢٥٨,٥٤٠
٢-هند
١٥٢,٣١١
١٠,١٩٦,١٨٤
١٠,٥٥٨,٧١٠
٣-برزیل
٢٠٩,٢٩٦
٧,٣٦١,٣٧٩
٨,٤٥٥,٠٥٩
٤-روسیه
٦٥,٠٨٥
٢,٩٣٦,٩٩١
٣,٥٤٤,٦٢٣
٥-انگلستان
٨٨,٥٩٠
١,٥١٩,١٠٦
٣,٣٥٧,٣٦١
٦-فرانسه
٧٠,١٤٢
٢٠٨,٠٧١
٢,٨٩٤,٣٤٧
٧-ترکیه
٢٣,٨٣٢
٢,٢٥٤,٠٥٢
٢,٣٨٠,٦٦٥
٨-ایتالیا
٨١,٨٠٠
١,٧٢٩,٢١٦
٢,٣٦٨,٧٣٣
٩-اسپانیا
٥٣,٣١٤
٢,٢٥٢,١٦٤
١٠-آلمان
٤٧,١٢١
١,٦٥٧,٩٠٠
٢,٠٣٨,٦٤٥
١١-کلمبیا
٤٧,٨٦٨
١,٦٩٨,٤٥٧
١,٨٧٠,١٧٩
١٢-آرژانتین
٤٥,٢٢٧
١,٥٦١,٩٦٣
١,٧٨٣,٠٤٧
١٣-مکزیک
١٣٩,٠٢٢
١,١٩٩,٨١٠
١,٦٠٩,٧٣٥
١٤-لهستان
٣٣,٢١٣
١,١٧٣,٠٨٧
١,٤٢٩,٦١٢
١٥-آفریقای جنوبی
٣٦,٨٥١
١,٠٨٣,٩٧٨
١,٣٢٥,٦٥٩
١٦-ایران
٥٦,٧١٧
١,١١٣,٢٢٤
١,٣٢٤,٣٩٥
١٧-اوکراین
٢٠,٦٨٦
٨٥٧,١٨٣
١,١٥٤,٦٩٢
١٨-پرو
٣٨,٦٥٤
٩٧٨,٠٧٢
١,٠٥٦,٠٢٣
١٩-هلند
١٢,٩٦٥
٩٠٦,٩٥٦
٢٠-اندونزی
٢٥,٧٦٧
٧٢٧,٣٥٨
٨٩٦,٦٤٢
٢١-جمهوری چک
١٤,٢١٥
٧١٩,٨٤٤
٨٨٣,٩٠٦
٢٢-کانادا
١٧,٨٥٠
٦٠٧,٩٠٧
٧٠١,٤٦٦
٢٣-رومانی
١٧,١٦٤
٦٢٠,٠٥٨
٦٩١,٤٨٨
٢٤-بلژیک
٢٠,٣٥٢
٤٦,٩٥٩
٦٧٥,٠٨٩
٢٥-شیلی
١٧,٤٣٥
٦٢٢,٣٢١
٦٦٥,٤٩٣
٢٦-عراق
١٢,٩٣٥
٥٦٧,٨٩٨
٦٠٧,٥٨٧
٢٧-پرتغال
٨,٧٠٩
٤٠٢,٥٤٢
٥٣٩,٤١٦
٢٨-بنگلادش
٧,٨٨٣
٤٧١,٧٥٦
٥٢٧,٠٦٣
٢٩-سوئد
١٠,٣٢٣
٥٢٣,٤٨٦
٣٠-پاکستان
١٠,٩٠٨
٤٧٢,٠٩٩
٥١٦,٧٧٠
٣١-فیلیپین
٩,٨٨٤
٤٦٠,١٣٣
٤٩٨,٦٩١
٣٢-سوئیس
٨,٦٧٣
٣١٧,٦٠٠
٤٩٥,٢٢٨
٣٣-مراکش
٧,٩١١
٤٣٣,٩٣٧
٤٥٨,٨٦٥
٣٤-اتریش
٧,٠٥٣
٣٦٧,٧٨٥
٣٩٢,٥١١
٣٥-صربستان
٣,٧٣٠
٣١,٥٣٦
٣٧١,٢١٦
٣٦-عربستان سعودی
٦,٣١٨
٣٥٦,٥٤١
٣٦٤,٧٥٣
٣٧-مجارستان
١١,٢٦٤
٢٢٧,٣٢٥
٣٥٠,٥٨٧
٣٨-ژاپن
٤,٣٨٠
٢٤٣,٩٧٣
٣١٥,٩١٠
٣٩-اردن
٤,١٣٧
٢٩٧,٢٤٥
٣١٣,٥٥٧
٤٠-پاناما
٤,٦٨٩
٢٣٤,٢٩٥
٢٩٣,٥٩٢
٤١-نپال
١,٩٥٤
٢٦١,٠٤٤
٢٦٧,٠٥٦
٤٢-امارات متحده عربی
٧٤٠
٢٢٢,١٠٦
٢٤٩,٨٠٨
٤٣-لبنان
١,٨٦٦
١٥١,٠٨٠
٢٤٩,١٥٨
٤٤-گرجستان
٢,٩١٦
٢٣١,٣٨٥
٢٤٧,٠٢٥
٤٥-اکوادور
١٤,٣١٦
١٩٣,٥٨١
٢٣٠,٨٠٨
٤٦-جمهوری آذربایجان
٢,٩٩٨
٢١٤,٤٢٣
٢٢٦,٩٥١
٤٧-کرواسی
٤,٥٨٨
٢١٥,٢٧٦
٢٢٤,٥٧٥
٤٨-بلاروس
١,٥٧٣
٢٠٦,٦٧٦
٢٢٣,٥٣٧
٤٩-اسلواکی
٣,٤١٧
١٦٦,٥٥٥
٢٢٢,٧٥٢
٥٠-بلغارستان
٨,٤٥٧
١٥٦,٠٣٠
٢١١,٥٠٣
٥١-جمهوری دومینیکن
٢,٤٣٢
١٤٢,٠٣٠
١٩١,٣٣٩
٥٢-دانمارک
١,٧٤٧
١٦٦,٣٦٧
١٨٨,١٩٩
٥٣-کاستاریکا
٢,٤١٦
١٤١,٣٧٤
١٨٤,١٨٧
٥٤-بولیوی
٩,٥٧١
١٤٢,٢٧٩
١٨٣,٥٨٩
٥٥-تونس
٥,٦١٦
١٢٧,٨٥٤
١٧٧,٢٣١
٥٦-ایرلند
٢,٥٩٥
٢٣,٣٦٤
١٦٩,٧٨٠
٥٧-قزاقستان
٢,٣٤٩
١٥٢,٤٣٧
١٦٧,١١٨
٥٨-لیتوانی
٢,٤١٤
١٠٤,٠٤٧
١٦٦,٦٨٠
٥٩-ارمنستان
٢,٩٨٧
١٥٢,٦١٥
١٦٤,٢٣٥
٦٠-کویت
٩٤٧
١٥٠,٦٧٨
١٥٧,٣٩٩
٦١-مالزی
٥٩٤
١١٧,٣٧٥
١٥٥,٠٩٥
٦٢-مصر
٨,٤٧٣
١٢١,٧٩٢
١٥٤,٦٢٠
٦٣-مولداوی
٣,٢٤٥
١٤٢,٦٦٩
١٥٢,٦٤٠
٦٤-فلسطین
١,٧٠٠
١٣٨,٤٩٥
١٥١,٥٦٩
٦٥-گواتمالا
٥,٢٢٠
١٣٣,٧٨٨
١٤٨,٥٩٨
٦٦-اسلوونی
٣,١٤٠
١٢١,٢٨٨
١٤٨,٥٥٦
٦٧-یونان
٥,٤٤١
٩,٩٨٩
١٤٨,٣٧٠
٦٨-قطر
٢٤٦
١٤٣,٦١٢
١٤٧,٠٨٩
٦٩-مانمار
٢,٩٤٢
١١٧,٠٨١
١٣٣,٨٦٩
٧٠-هندوراس
٣,٣٤٤
٦٠,٠٥٦
١٣٢,٤١٢
٧١-عمان
١,٥٠٩
١٢٣,٥٩٣
١٣١,٢٦٤
٧٢-اتیوپی
٢,٠٢٩
١١٦,٠٤٥
١٣٠,٧٧٢
٧٣-پاراگوئه
٢,٤٧٩
٩٥,٨١٥
١٢٠,٧٨٩
٧٤-ونزوئلا
١,٠٩٥
١١٢,٣٢٠
١١٨,٨٥٦
٧٥-بوسنی و هرزگوین
٤,٤١١
٨٤,٦٥٠
١١٧,٠١١
٧٦-لیبی
١,٦٥١
٨٥,٠٦٨
١٠٨,٠١٧
٧٧-نیجریه
١,٤١٣
٨٤,٥٣٥
١٠٧,٣٤٥
٧٨-الجزایر
٢,٨٢٧
٧٠,١٨٨
١٠٣,٣٨١
٧٩-کنیا
١,٧٢٨
٨٣,٣٢٤
٩٩,٠٨٢
٨٠-بحرین
٣٥٨
٩٤,٠٣٩
٩٧,٢٦٨
٨١-مقدونیه
٢,٦٩٦
٧١,٥٩٢
٨٨,٧٤٩
٨٢-چین
٤,٦٣٥
٨٢,٣٧٠
٨٨,١١٨
٨٣-قرقیزستان
١,٣٨٢
٧٨,٨٦٦
٨٢,٩٨٦
٨٤-ازبکستان
٦١٩
٧٦,٣٨٨
٧٧,٩٠٤
٨٥-کره جنوبی
١,٢٣٦
٥٧,٥٥٤
٧١,٨٢٠
٨٦-آلبانی
١,٢٧٠
٤٠,٠٩٠
٦٧,٢١٦
٨٧-سنگاپور
٢٩
٥٨,٧٨٤
٥٩,٠٨٣
٨٨-نروژ
٥١٧
٤٦,٦١١
٥٨,٣١٧
٨٩-غنا
٣٤١
٥٥,٢٣٦
٥٦,٩٨١
٩٠-مونته‌نگرو
٧٤٣
٤٤,٨٥٦
٥٥,١٣٦
٩١-لتونی
٩٦١
٤١,٢٦١
٥٥,٠٩٧
٩٢-افغانستان
٢,٣٣٩
٤٥,٤٦٥
٥٣,٩٨٤
٩٣-سری‌لانکا
٢٥٥
٤٤,٧٤٦
٥١,٩٣٧
٩٤-السالوادور
١,٤٧٩
٤٤,٧٧٧
٥٠,٧٨٤
٩٥-لوکزامبورگ
٥٥٢
٤٥,٦٥٤
٤٨,٧٦٥
٩٦-فنلاند
٦١٨
٣١,٠٠٠
٤٠,١٠١
٩٧-اوگاندا
٣٠٤
١٣,٠٨٣
٣٨,٠٨٥
٩٨-استونی
٣٢٠
٢٦,٢٢٥
٣٦,٦٩١
٩٩-زامبیا
٥٣٧
٢٥,١٠٦
٣٦,٠٧٤
١٠٠-اروگوئه
٢٩١
٢٢,٤٢٣
٣٠,٩٤٦
١٠١-نامیبیا
٢٨٠
٢٦,٢٥٤
٢٩,٨٨٩
١٠٢-استرالیا
٩٠٩
٢٥,٨٩٧
٢٨,٦٨٩
١٠٣-قبرس
١٦٦
٢,٠٥٧
٢٨,٦٠٩
١٠٤-کامرون
٤٥١
٢٤,٨٩٢
٢٧,٣٣٦
١٠٥-زیمبابوه
٦٨٣
١٥,٨٧٢
٢٦,٨٨١
١٠٦-موزامبیک
٢٣٤
١٨,٥١٥
٢٥,٨٦٢
١٠٧-سودان
١,٥٧٦
١٥,٢٤٠
٢٥,٧٣٠
١٠٨-ساحل عاج
١٤١
٢٣,١٠٤
٢٤,٨٥٦
١٠٩-سنگال
٥٠٩
١٩,٠٥٢
٢٢,٧٣٨
١١٠-جمهوری دموکراتیک کنگو
٦٣٠
١٤,٨٠٤
٢٠,٦٩٣
١١١-آنگولا
٤٣١
١٦,٢٢٥
١٨,٧٦٥
١١٢-ماداگاسکار
٢٦٧
١٧,٤٤٧
١٨,٠٠١
١١٣-پلی‌نزی فرانسه
١٢٦
٤,٨٤٢
١٧,٦٣٥
١١٤-کوبا
١٦٦
١٣,١٨٠
١٧,٥٠١
١١٥-بوتسوانا
٧١
١٣,٥١٩
١٧,٣٦٥
١١٦-موریتانی
٤٠٠
١٤,٣١٨
١٥,٩٦٣
١١٧-مالت
٢٣٨
١٢,٤٦٠
١٥,٤٤٧
١١٨-گویان فرانسه
٧٤
٩,٩٩٥
١٤,٦٥٤
١١٩-مالدیو
٤٩
١٣,٥٠٥
١٤,٤٢٦
١٢٠-گینه
٨١
١٣,٣٢٠
١٤,٠٩٨
١٢١-جامائیکا
٣٢٣
١١,٦٧٤
١٤,٠٩٦
١٢٢-تاجیکستان
٩٠
١٣,٢١٨
١٣,٣٠٨
١٢٣-سوریه
٨٢٤
٦,٤٧٤
١٢,٩٤٢
١٢٤-کیپ ورد
١١٨
١٢,٠٥٤
١٢,٧٧٦
١٢٥-سوازیلند
٣٦٠
٨,٠٧٦
١٢,٧٣٦
١٢٦-مالاوی
٣٠٠
٥,٩٩٢
١١,٧٨٥
١٢٧-تایلند
٧٠
٨,٩٠٦
١١,٦٨٠
١٢٨-بلیز
٢٨١
١٠,٦٥٠
١١,٥٢٩
١٢٩-رواندا
١٤٠
٧,١٩٣
١٠,٨٥٠
١٣٠-هائیتی
٢٣٨
٨,٩٠٣
١٠,٦٣٥
١٣١-گابن
٦٦
٩,٦٥٨
٩,٨٩٩
١٣٢-هنگ کنگ
١٦٢
٨,٧٢٤
٩,٥٠٣
١٣٣-رئونیون
٤٥
٩,٠٥٣
٩,٤٤٦
١٣٤-آندورا
٩١
٨,١١٦
٩,٠٣٨
١٣٥-گوادلوپ
١٥٤
٢,٢٤٢
٨,٨٨٦
١٣٦-بورکینافاسو
٩٧
٧,٠٢٧
٨,٨٨٢
١٣٧-باهاما
١٧٥
٦,٥٢٥
٨,٠٣٢
١٣٨-مالی
٣٠٨
٥,٥٣١
٧,٨٢٣
١٣٩-کنگو
١١٤
٥,٨٤٦
٧,٧٠٩
١٤٠-سورینام
١٣٩
٦,٦٢١
٧,٤٠٩
١٤١-ترینیداد و توباگو
١٣١
٦,٩٢٣
٧,٣٧٠
١٤٢-گویان
١٧٠
٦,٠٨٣
٦,٨٠٥
١٤٣-مایوت
٥٨
٢,٩٦٤
٦,٦١١
١٤٤-آروبا
٥٢
٥,٨٢٩
٦,٤٠٥
١٤٥-لسوتو
٩٣
١,٦٣٥
٦,٣٧١
١٤٦-مارتینیک
٤٤
٩٨
٦,٢٦٣
١٤٧-نیکاراگوئه
١٦٧
٤,٢٢٥
٦,١٥٢
١٤٨-ایسلند
٢٩
٥,٧٦٧
٥,٩٥٦
١٤٩-جیبوتی
٦١
٥,٨١٦
٥,٩٠٣
١٥٠-گینه استوایی
٨٦
٥,١٨٩
٥,٣٥٦
١٥١-جمهوری آفریقای مرکزی
٦٣
٤,٨٨٥
٤,٩٧٣
١٥٢-سومالی
١٣٠
٣,٦٦٦
٤,٧٤٤
١٥٣-کوراسائو
١٩
٤,٢٨٦
٤,٥١٤
١٥٤-توگو
٧٣
٣,٧٦٣
٤,٢٧٢
١٥٥-نیجر
١٣٨
٢,٩٥١
٤,١٣٢
١٥٦-گامبیا
١٢٧
٣,٦٨٩
٣,٨٩٧
١٥٧-سودان جنوبی
٦٣
٣,١٨١
٣,٦٧٠
١٥٨-جبل‌الطارق
٣٤
٢,٤٣٢
٣,٥٧٥
١٥٩-بنین
٤٦
٣,٢٤٥
٣,٤١٣
١٦٠-جزایر کیمن
٧٦
٢,٩٩٧
٣,٣٥٦
١٦١-سیرالئون
٧٧
٢,٠٢٥
٢,٩٧٠
١٦٢-چاد
١١١
٢,١٠٧
٢,٨٥٥
١٦٣-سان مارینو
٦٥
٢,٤٣٠
٢,٧٦٧
١٦٤-گینه بیسائو
٤٥
٢,٤٠٠
٢,٤٧٨
١٦٥-لیختن‌اشتاین
٤٩
٢,٢٦٤
٢,٣٨٣
١٦٦-نیوزیلند
٢٥
٢,١٤٥
٢,٢٤٦
١٦٧-یمن
٦١٢
١,٤١٩
٢,١١٢
١٦٨-لیبریا
٨٤
١,٧٠١
١,٨٨٧
١٦٩-اریتره
٦
١,٠٧٣
١,٨٧٧
١٧٠-سن مارتن
٢٧
١,٤٩١
١,٦٤١
١٧١-کومور
٤١
١,٠٦٩
١,٥٧٧
١٧٢-ویتنام
٣٥
١,٣٨٠
١,٥٣٧
١٧٣-مغولستان
٢
٩٠٩
١,٥١٢
١٧٤-موناکو
٧
٩٧٧
١,١٩٤
١٧٥-بوروندی
٢
٧٧٣
١,١٨٥
١٧٦-سائوتومه و پرنسیپ
١٧
٩٩٣
١,١٣٠
١٧٧-سن مارتن
١٢
٨٥٥
١,٠٧٦
١٧٨-جزایر تورکس و کایکوس
٦
٨٦٢
١,٠٦٢
١٧٩-باربادوس
٧
٤٩٣
١,٠٣٦
١٨٠-تایوان
٧
٧٥١
٨٥٠
١٨١-بوتان
١
٥٥٣
٨٤٢
١٨٢-پاپوآ گینه نو
٩
٧٥٥
٨٣٤
١٨٣-سیشل
٢
٥٢٥
٦٩٦
١٨٤-برمودا
١٢
٥٨٣
٦٧٠
١٨٥-جزایر فارو
١
٦٢٦
٦٤٨
١٨٦-سنت لوسیا
٦
٣٢٩
٥٧٦
١٨٧-موریس
١٠
٥١٦
٥٤٧
١٨٨-تانزانیا
٢١
١٨٣
٥٠٩
١٨٩-سنت وینسنت و گرنادین‌ها
١
١١٠
٤٥٠
١٩٠-کامبوج
٠
٣٨٢
٤٣٦
١٩١-جزیره من
٢٥
٣٥٤
٤١٩
١٩٢-جزایر کیمن
٢
٣٢٨
٣٧٤
١٩٣-کارائیب هلند
٣
٢٤٤
٣٦٠
١٩٤-سن بارتلمی
١
١٧٢
٢٥١
١٩٥-آنتیگوآ و باربودا
٦
١٥٦
١٨٧
١٩٦-برونئی
٣
١٦٨
١٧٤
١٩٧-گرنادا
١
١٢٩
١٣٩
١٩٨-جزایر ویرجین ایالات متحده
١
٩٥
١١٤
١٩٩-دومینیکا
٠
١٠١
١٠٩
٢٠٠-فیجی
٢
٤٧
٥٣
٢٠١-تیمور شرقی
٠
٤٩
٥٢
٢٠٢-ماکائو
٠
٤٦
٤٦
٢٠٣-لائوس
٠
٤١
٤١
٢٠٤-کالدونیای جدید
٠
٤٠
٤١
٢٠٥-سنت کیتس و نویس
٠
٣٢
٣٤
٢٠٦-جزایر فالکلند
٠
٢٧
٣٢
٢٠٧-گرینلند
٠
٢٩
٣٠
٢٠٨-واتیکان
٠
١٥
٢٧
٢٠٩-جزایر سلیمان
٠
١٠
١٧
٢١٠-سن پی‌یر و میکلون
٠
١٦
١٦
٢١١-انگویلا
٠
١٥
١٥
٢١٢-مونتسرات
١
١٢
١٣
٢١٣-صحرای غربی
١
٨
١٠
٢١٤-والیس و فوتونا
٠
٤
٤
٢١٥-جزایر مارشال
٠
١
٤
٢١٦-ساموآ
٠
٢
٢
٢١٧-FSM
٠
٠
١
٢١٨-وانواتو
٠
١
١