بروز شده در ٠٩ آبان ١٣٩٩ ساعت ٢٣:٥٩

آخرین آمار مبتلایان به کرونا (covid-19)

بیماری کروناویروس(COVID-19) یک بیماری عفونی است که توسط یک ویروس جدید ایجاد می‌شود. این بیماری با علائمی همچون سرفه، تب و در موارد شدیدتر مشکل تنفسی باعث بیماری تنفسی(مانند آنفولانزا) می‌شود. می‌توانید با شستن مکرر دست‌ها، جلوگیری از لمس صورت و جلوگیری از تماس نزدیک(۱ متر) با افرادی که حال مناسبی ندارند، از خود محافظت کنید.

آمار جهانی ویروس کرونا
فوت شده ها
١,١٩١,٣٢٦
بهبود یافتگان
٣٣,١٧٠,٨٥٧
مبتلایان
٤٥,٧٩١,٠٤٦
فوت شده ها
بهبود یافته ها
مبتلایان
١-آمریکا
٢٣٤,٨١١
٦,٠٠٥,٦٦٤
٩,٢٧٥,٨٣٧
٢-هند
١٢١,٦٨١
٧,٤٣٠,٩١١
٨,١٣٦,١٦٦
٣-برزیل
١٥٩,١٠٤
٤,٩٥٤,١٥٩
٥,٤٩٩,٨٧٥
٤-روسیه
٢٧,٦٥٦
١,٢٠٠,٥٦٠
١,٥٩٩,٩٧٦
٥-فرانسه
٣٦,٢٧٦
١١٥,٢٨٧
١,٣٣١,٩٨٤
٦-اسپانیا
٣٥,٨٧٨
١,٢٦٤,٥١٧
٧-آرژانتین
٣٠,٤٤٢
٩٤٦,١٣٤
١,١٤٣,٨٠٠
٨-کلمبیا
٣٠,٩٢٦
٩٥٠,٣٤٨
١,٠٥٣,١٢٢
٩-انگلستان
٤٦,٢٢٩
٩٨٩,٧٤٥
١٠-مکزیک
٩٠,٧٧٣
٦٦٨,٦٦٧
٩١٢,٨١١
١١-پرو
٣٤,٣٦٢
٨١٩,٧١٧
٨٩٧,٥٩٤
١٢-آفریقای جنوبی
١٩,٢٣٠
٦٥٣,٠٥٢
٧٢٣,٦٨٢
١٣-ایتالیا
٣٨,٣٢١
٢٨٣,٥٦٧
٦٤٧,٦٧٤
١٤-ایران
٣٤,٤٧٨
٤٧٧,٣٠٠
٦٠٤,٩٥٢
١٥-آلمان
١٠,٥١٩
٣٤٥,٧٠٠
٥١٧,٣٤٤
١٦-شیلی
١٤,١٥٨
٤٨٥,١٥٢
٥٠٨,٥٧١
١٧-عراق
١٠,٨٦٢
٣٩٧,٢٤١
٤٧٠,٦٣٣
١٨-اندونزی
١٣,٧٨٢
٣٣٤,٢٩٥
٤٠٦,٩٤٥
١٩-بنگلادش
٥,٩٠٥
٣٢٢,٧٠٣
٤٠٦,٣٦٤
٢٠-بلژیک
١١,٣٠٨
٢٤,٤٤٣
٣٩٢,٢٥٨
٢١-فیلیپین
٧,١٨٥
٣٣٠,٤٥٧
٣٧٨,٩٣٣
٢٢-اوکراین
٧,٠٤١
١٥٥,٠٢٦
٣٧٨,٧٢٩
٢٣-ترکیه
١٠,١٧٧
٣٢٢,٤٦٥
٣٧٣,١٥٤
٢٤-عربستان سعودی
٥,٣٨٣
٣٣٣,٤٠٩
٣٤٦,٨٨٠
٢٥-هلند
٧,٣٤٥
٣٤١,٣٧٤
٢٦-لهستان
٥,٣٥١
١٣٤,٧٢٤
٣٤٠,٨٣٤
٢٧-پاکستان
٦,٧٩٥
٣١٣,٥٢٧
٣٣٢,١٨٦
٢٨-جمهوری چک
٣,٠٣٣
١٢٨,٦٢٨
٣١٦,٨٣٨
٢٩-رومانی
٦,٨٦٧
١٦٧,٨٩٧
٢٣٥,٥٨٦
٣٠-کانادا
١٠,١٠٠
١٩٣,١٥٨
٢٣٠,٥٤٧
٣١-مراکش
٣,٦٢٥
١٧٧,٩٢٥
٢١٥,٢٩٤
٣٢-نپال
٩٢٠
١٢٨,٩٥٨
١٦٨,٢٣٥
٣٣-اکوادور
١٢,٦٣٢
١٤١,٧٥٩
١٦٧,١٤٧
٣٤-سوئیس
٢,٢٤٩
٦٥,٢٠٠
١٥٤,٢٥١
٣٥-بولیوی
٨,٧٠٥
١١٠,٧٥٩
١٤١,٤٨٤
٣٦-پرتغال
٢,٤٦٨
٧٧,٤٤٩
١٣٧,٢٧٢
٣٧-قطر
٢٣٢
١٢٩,٣٤٩
١٣٢,٣٤٣
٣٨-پاناما
٢,٦٧٨
١٠٨,٣٤٢
١٣٢,٠٤٥
٣٩-امارات متحده عربی
٤٩٠
١٢٧,٦٠٧
١٣١,٥٠٨
٤٠-جمهوری دومینیکن
٢,٢٣٦
١٠٤,٤٨٦
١٢٦,٣٣٢
٤١-کویت
٧٧٣
١١٦,٢٠٢
١٢٥,٣٣٧
٤٢-سوئد
٥,٩٣٨
١٢٤,٣٥٥
٤٣-عمان
١,٢٠٨
١٠٣,٠٦٠
١١٤,٤٣٤
٤٤-قزاقستان
١,٨٢٥
١٠٦,١٨٧
١١١,٤٩٢
٤٥-کاستاریکا
١,٣٧١
٦٦,٢٠٢
١٠٨,٨٦٦
٤٦-گواتمالا
٣,٧١٤
٩٦,٧٥٢
١٠٧,٣٣٩
٤٧-مصر
٦,٢٤٧
٩٩,٢٧٣
١٠٧,٢٠٩
٤٨-ژاپن
١,٧٤٤
٩١,٨٩٠
٩٩,٦٢٢
٤٩-اتریش
١,٠٨٢
٦٤,٩٨٧
٩٩,٥٧٦
٥٠-بلاروس
٩٧٧
٨٥,٩٨٢
٩٧,٤٩٩
٥١-هندوراس
٢,٦٦١
٣٩,٨٠٤
٩٦,١٥٠
٥٢-اتیوپی
١,٤٦٤
٥١,٧١٣
٩٥,٧٨٩
٥٣-ونزوئلا
٧٨٩
٨٥,٨٩٧
٩١,٢٨٠
٥٤-ارمنستان
١,٣٠٠
٥٤,٣١٦
٨٧,٤٣٢
٥٥-چین
٤,٦٣٤
٨٠,٩٦٧
٨٥,٩٤٠
٥٦-بحرین
٣١٩
٧٨,١٠٢
٨١,٢٦٢
٥٧-لبنان
٦٢٥
٤٠,٣٥٢
٧٩,٥٢٩
٥٨-مولداوی
١,٧٦٦
٥٥,١٩٠
٧٥,٢٠١
٥٩-مجارستان
١,٦٩٩
١٧,٩٥٣
٧١,٤١٣
٦٠-اردن
٧٧٢
٧,٦٠٠
٦٩,٣٠٦
٦١-ازبکستان
٥٦٣
٦٣,٨٦٤
٦٦,٦٢٨
٦٢-نیجریه
١,١٤١
٥٨,٢٤٩
٦٢,٥٢١
٦٣-پاراگوئه
١,٣٧٣
٤١,٨٠٠
٦٢,٠٥٠
٦٤-ایرلند
١,٩٠٨
٢٣,٣٦٤
٦١,٠٥٩
٦٥-لیبی
٨٤٧
٣٤,٣٦٩
٦٠,٦٢٨
٦٦-قرقیزستان
١,١٤٢
٤٩,٥٢٢
٥٨,٣٩٤
٦٧-تونس
١,٢٥٣
٥,٠٣٢
٥٨,٠٢٩
٦٨-سنگاپور
٢٨
٥٧,٩٠٩
٥٨,٠٠٣
٦٩-الجزایر
١,٩٤٩
٣٩,٦٣٥
٥٧,٣٣٢
٧٠-اسلواکی
٢١٢
١٢,٥٠٨
٥٥,٠٩١
٧١-جمهوری آذربایجان
٧١٨
٤٢,٩٩٦
٥٤,١٧٤
٧٢-کنیا
٩٦٤
٣٥,٨٧٦
٥٣,٧٩٧
٧٣-فلسطین
٤٨١
٤٥,٨٩٦
٥٣,٠٧٥
٧٤-مانمار
١,٢١٩
٣١,٣٣٠
٥١,٤٩٦
٧٥-بلغارستان
١,٢٢٥
١٩,٦٩٥
٤٨,١٥٠
٧٦-بوسنی و هرزگوین
١,٢١٢
٢٧,٨٧٠
٤٨,١٣٧
٧٧-غنا
٣٢٠
٤٧,١٦٩
٤٨,٠٥٥
٧٨-کرواسی
٥٣١
٣٠,٩١٠
٤٦,٥٤٧
٧٩-دانمارک
٧١٩
٣٤,٠٥٢
٤٥,٢٢٥
٨٠-صربستان
٨١٤
٣١,٥٣٦
٤٥,١٣٧
٨١-افغانستان
١,٥٣٣
٣٤,٢٥٨
٤١,٣٣٤
٨٢-گرجستان
٢٨٥
١٩,٨١٠
٣٧,٢٦٣
٨٣-یونان
٦٢٠
٩,٩٨٩
٣٧,١٩٦
٨٤-السالوادور
٩٧١
٢٩,١٨٦
٣٣,٤٤٥
٨٥-اسلوونی
٣١٥
١١,٢٠٨
٣٢,٥٠٣
٨٦-مالزی
٢٤٩
٢٠,٢٤٨
٣٠,٨٨٩
٨٧-مقدونیه
٩٨٢
٢٠,٤٤٨
٣٠,٤٨٨
٨٨-استرالیا
٩٠٧
٢٥,٢٤٠
٢٧,٥٨٠
٨٩-کره جنوبی
٤٦٣
٢٤,٢٢٧
٢٦,٣٨٥
٩٠-کامرون
٤٢٦
٢٠,١١٧
٢١,٧٩٣
٩١-ساحل عاج
١٢٤
٢٠,٣٤٩
٢٠,٦٩٢
٩٢-آلبانی
٥٠٢
١١,٠٩٧
٢٠,٦٣٤
٩٣-نروژ
٢٨٢
١١,٨٦٣
١٩,٨٦١
٩٤-مونته‌نگرو
٢٩٤
١٣,٩٤٢
١٨,٠٦٦
٩٥-لوکزامبورگ
١٥٢
١٠,٠٨١
١٧,١٣٤
٩٦-ماداگاسکار
٢٤٤
١٦,٣٠١
١٦,٩٦٨
٩٧-زامبیا
٣٤٩
١٥,٦٠٠
١٦,٤١٥
٩٨-فنلاند
٣٥٨
١١,٣٠٠
١٥,٩١٠
٩٩-سنگال
٣٢٣
١٤,٧٣٢
١٥,٦٠٥
١٠٠-لیتوانی
١٥٧
٤,٦٩١
١٣,٨٢٣
١٠١-سودان
٨٣٧
٦,٧٦٤
١٣,٧٧٢
١٠٢-نامیبیا
١٣٣
١٠,٩٧٢
١٢,٨٥٨
١٠٣-موزامبیک
٩١
١٠,٤٣٧
١٢,٧٧٧
١٠٤-اوگاندا
١١٠
٧,٥٠٣
١٢,٤١٠
١٠٥-گینه
٧٢
١٠,٥٥٠
١٢,٠٧٢
١٠٦-مالدیو
٣٧
١٠,٧٧٩
١١,٦٤٣
١٠٧-جمهوری دموکراتیک کنگو
٣٠٥
١٠,٥٥٤
١١,٢٥٣
١٠٨-تاجیکستان
٨٢
١٠,١٨٢
١٠,٩٧٧
١٠٩-آنگولا
٢٧٩
٤,١٠٧
١٠,٥٥٨
١١٠-گویان فرانسه
٧٠
٩,٩٩٥
١٠,٤٢٥
١١١-سری‌لانکا
١٩
٤,٢٨٢
١٠,٤٢٤
١١٢-هائیتی
٢٣٢
٧,٤٢٩
٩,٠٥٧
١١٣-جامائیکا
٢٠٥
٤,٤٤٢
٩,٠٠٥
١١٤-گابن
٥٥
٨,٦١٩
٨,٩٥٧
١١٥-کیپ ورد
٩٥
٧,٩١٣
٨,٦٩٤
١١٦-زیمبابوه
٢٤٢
٧,٨٨٤
٨,٣٦٢
١١٧-موریتانی
١٦٣
٧,٤١٦
٧,٧٠٠
١١٨-گوادلوپ
١٢٦
٢,٢٤٢
٧,٦٠٥
١١٩-پلی‌نزی فرانسه
٢٩
٤,٨٤٢
٧,٢٦٢
١٢٠-کوبا
١٢٨
٦,١٧٨
٦,٨٠١
١٢١-باهاما
١٤٢
٤,٢٥٧
٦,٦٤٤
١٢٢-بوتسوانا
٢٤
٤,٦٧٦
٦,٦٤٢
١٢٣-مالت
٦١
٣,٩٩٠
٥,٩٤٢
١٢٤-مالاوی
١٨٤
٥,٣٢٣
٥,٩٢٣
١٢٥-سوازیلند
١١٧
٥,٥٥٧
٥,٩٠٩
١٢٦-سوریه
٢٨٥
١,٩٣٧
٥,٦٨٣
١٢٧-لتونی
٦٩
١,٤٠٦
٥,٦٧٩
١٢٨-ترینیداد و توباگو
١٠٧
٤,٢٩٣
٥,٦٣٦
١٢٩-جیبوتی
٦١
٥,٤٣٧
٥,٥٥٩
١٣٠-نیکاراگوئه
١٥٦
٤,٢٢٥
٥,٥١٤
١٣١-رئونیون
٢٢
٤,٦٣٠
٥,٤٧٢
١٣٢-هنگ کنگ
١٠٥
٥,٠٨٢
٥,٣٢١
١٣٣-کنگو
٩٢
٣,٨٨٧
٥,٢٩٠
١٣٤-سورینام
١١١
٥,٠٥٣
٥,١٩٧
١٣٥-رواندا
٣٥
٤,٨٧٨
٥,١٣٤
١٣٦-گینه استوایی
٨٣
٤,٩٦٤
٥,٠٨٣
١٣٧-جمهوری آفریقای مرکزی
٦٢
١,٩٢٤
٤,٨٦٣
١٣٨-ایسلند
١٣
٣,٧٨٨
٤,٧٩٧
١٣٩-استونی
٧٣
٣,٧٤٧
٤,٧٧١
١٤٠-آندورا
٧٥
٣,٣٧٧
٤,٦٦٥
١٤١-آروبا
٣٧
٤,٢٨٦
٤,٤٩٤
١٤٢-مایوت
٤٤
٢,٩٦٤
٤,٣٦٦
١٤٣-گویان
١٢٣
٣,١٥٤
٤,٠٩٨
١٤٤-قبرس
٢٥
١,٨٨٢
٤,٠٥١
١٤٥-سومالی
١٠٤
٣,١٨٥
٣,٩٤١
١٤٦-تایلند
٥٩
٣,٥٨٥
٣,٧٧٥
١٤٧-گامبیا
١١٩
٢,٦٦٦
٣,٦٦٦
١٤٨-مارتینیک
٣٠
٩٨
٣,٥٥٢
١٤٩-مالی
١٣٦
٢,٧٤٦
٣,٥٤٥
١٥٠-بلیز
٥٦
٢,١٢٧
٣,٣٨٢
١٥١-اروگوئه
٥٧
٢,٥٠٤
٣,٠٤٤
١٥٢-سودان جنوبی
٥٨
١,٢٩٠
٢,٩٠٣
١٥٣-بنین
٤١
٢,٣٣٠
٢,٦٤٣
١٥٤-بورکینافاسو
٦٧
٢,٢١١
٢,٤٧١
١٥٥-گینه بیسائو
٤١
١,٨١٨
٢,٤٠٣
١٥٦-سیرالئون
٧٤
١,٧٩٨
٢,٣٦٥
١٥٧-توگو
٥٥
١,٦٢٧
٢,٢٩٦
١٥٨-یمن
٥٩٩
١,٣٦٦
٢,٠٦٢
١٥٩-لسوتو
٤٤
٩٧٥
١,٩٥٣
١٦٠-نیوزیلند
٢٥
١,٨٥٧
١,٩٥٠
١٦١-چاد
٩٨
١,٣١٤
١,٤٨٣
١٦٢-لیبریا
٨٢
١,٢٧٩
١,٤٢٦
١٦٣-نیجر
٦٩
١,١٣٥
١,٢١٩
١٦٤-ویتنام
٣٥
١,٠٦٢
١,١٧٧
١٦٥-کوراسائو
١
٦٤٣
٩٤٤
١٦٦-سائوتومه و پرنسیپ
١٦
٩٠٤
٩٤٤
١٦٧-سان مارینو
٤٢
٧٢١
٩٢٨
١٦٨-جزایر کیمن
٤٨
٧١٣
٨٤١
١٦٩-سن مارتن
٢٢
٧٣٠
٨٠٥
١٧٠-جزایر تورکس و کایکوس
٦
٦٨٩
٧٠٣
١٧١-جبل‌الطارق
٠
٥٩٠
٦٩٣
١٧٢-پاپوآ گینه نو
٧
٥٧٥
٥٨٩
١٧٣-سن مارتن
٩
٤٨٨
٥٦٦
١٧٤-بوروندی
١
٥١١
٥٦٠
١٧٥-تایوان
٧
٥١٤
٥٥٤
١٧٦-کومور
٧
٤٩٤
٥١٧
١٧٧-لیختن‌اشتاین
٢
٣٤٧
٥١٣
١٧٨-تانزانیا
٢١
١٨٣
٥٠٩
١٧٩-جزایر فارو
٠
٤٨٠
٤٩٤
١٨٠-اریتره
٠
٤١٢
٤٦٣
١٨١-موریس
١٠
٣٩٨
٤٤١
١٨٢-جزیره من
٢٤
٣٢٤
٣٥٣
١٨٣-موناکو
٢
٢٦٤
٣٤٧
١٨٤-بوتان
٠
٣١٦
٣٤٦
١٨٥-مغولستان
٠
٣١٣
٣٤٠
١٨٦-کامبوج
٠
٢٨٣
٢٩١
١٨٧-جزایر کیمن
١
٢٢١
٢٤٠
١٨٨-باربادوس
٧
٢١٨
٢٣٦
١٨٩-برمودا
٩
١٧٦
١٩٩
١٩٠-کارائیب هلند
٣
١٤٥
١٥٣
١٩١-سیشل
٠
١٤٩
١٥٣
١٩٢-برونئی
٣
١٤٣
١٤٨
١٩٣-آنتیگوآ و باربودا
٣
١١٦
١٢٧
١٩٤-سن بارتلمی
٠
٦٧
٨٣
١٩٥-سنت لوسیا
٠
٢٧
٧٦
١٩٦-سنت وینسنت و گرنادین‌ها
٠
٧٠
٧٤
١٩٧-جزایر ویرجین ایالات متحده
١
٧٠
٧١
١٩٨-ماکائو
٠
٤٦
٤٦
١٩٩-دومینیکا
٠
٢٩
٣٨
٢٠٠-فیجی
٢
٣١
٣٤
٢٠١-تیمور شرقی
٠
٢٩
٣٠
٢٠٢-گرنادا
٠
٢٤
٢٨
٢٠٣-کالدونیای جدید
٠
٢٨
٢٨
٢٠٤-واتیکان
٠
١٥
٢٧
٢٠٥-لائوس
٠
٢٢
٢٤
٢٠٦-سنت کیتس و نویس
٠
١٩
١٩
٢٠٧-گرینلند
٠
١٦
١٧
٢٠٨-سن پی‌یر و میکلون
٠
١٢
١٦
٢٠٩-جزایر فالکلند
٠
١٣
١٣
٢١٠-مونتسرات
١
١٢
١٣
٢١١-صحرای غربی
١
٨
١٠
٢١٢-جزایر سلیمان
٠
٤
٨
٢١٣-انگویلا
٠
٣
٣
٢١٤-MHL
٠
٠
٢
٢١٥-WLF
٠
١
١